Egyptian Arabic Dictionary

Egyptian Arabic Thesaurus

Direction:Menu
Section:
Category:
MS'abbaacbb n   أبّ
ENfatherfather n  
MS'agdaedaacgdaed n  أجدا َد
ENancestorancestor n 
ENgrandparentgrandparent n 
MS'achchaacKK n   أخّ
ENbrotherbrother n  
MS'aslaacSl n  أصل ا ِلعـَئلـَة
ENparentageparentage n 
MS'ahlaachl n   أهل عـَيلـَة
ENclose relativesclose relatives n 
ENkinkin n 
ENfamilyfamily n  
MS'ibniicbn n   إبن
ENsonson n  
MS'ibnaiicbnaö n  إبنـَة
ENdaughterdaughter n  
MS'ibn 'achiicbn aacK n  إبن أخ
ENnephewnephew n 
EG'ibnaharaamiicbn Haraam n  Impolite إبن حـَرا َم
ENbastardbastard n  Impolite
ENilligitimateilligitimate adj person
MS'ibnahilaaliicbn Hilaal n  إبن حـِلا َل
ENlegitimate personlegitimate person n born within marriage
EG'ibnachaeliicbn Kael n  إبن خا َل
ENcousincousin n son of mother's sibling
MS'ibnaAammiicbn Aamm n  إبن عـَمّ
ENcousincousin n son of father's sibling
EG'itbannaiictbannY v   إتبـَنّى
ENadoptadopt v  
EG'ichwaetiicKwaet n   إخوا َت
ENsiblingsibling n  
EG'ubuwwauucbuwwaö n  أ ُبـُوّ َة
ENpaternitypaternity n 
MS'uchtuucKt n   أ ُخت
ENsistersister n  
MS'usrauucsraö n   أ ُسر َة
ENfamilyfamily n  
MS'ummuucmm n   أ ُمّ وا َلـِد َة
ENmothermother n  
MS'ummoomauucmmwmaö n  أ ُمّومـَة
ENmaternitymaternity n 
EG'umoomauucmwmaö adj  أ ُمومـَة
ENmaternalmaternal adj 
MSbaAlbaAl n  Archaic بـَعل
ENhusbandhusband n  
MSbaebabaebaa n   با َبا
ENdaddad n  
MSbikrbikr n  بـِكر أو ِل مـَولود
ENfirst bornfirst born n 
MSbintbint n   بـِنت إبنـَة
ENdaughterdaughter n  
MSbintbint n   بـِنت فـَتا َ َة
ENmaidenmaiden n 
ENgirlgirl n  
MSbint 'achbint aacK n  بـِنت أخ
ENnieceniece n brother's daughter
EGbint 'uchtbint uucKt n  بـِنت أ ُخت
ENnieceniece n sister's daughter
MSbunaibunay n  Archaic بـُنـَي
ENsmall boysmall boy n 
MSbunayyabunayyaö n  Archaic بـُنـَييـَة
ENsmall girlsmall girl n 
MStabannitabanny n  تـَبـَنّي
ENadoptionadoption n 
MStabannatabannY v  تـَبـَنّى
ENadoptadopt v  
MStaw'amtawaacm n   تـَوأم
ENtwintwin n  
EGt'aallif maAataacallif maAa v  تأ َلّـِف مـَعـَ مـَعر ِفـِة شـَخص
ENbecome intimate withbecome intimate with v 
MStirbayatirbayaö n   تـِربـَيـَة
ENparentingparenting n  
ENbreedingbreeding n reproduction
MSgiddgidd n  جـِدّ عـَئلـَة
ENgrandfathergrandfather n 
ENgrandpagrandpa n  Informal
MSgiddagiddaö n  جـِدّ َة
ENgrandmothergrandmother n 
ENgrandmagrandma n 
EGgoozgwz n used with posessive pronoun gwz-y  جوز عا َئلـَة
ENhusbandhusband n  
MSgeelgyl n  جيل
ENgenerationgeneration n in family
MShadaanaHaDaanaö n  حـَضا َنـَة مـَسٶلـِيـَة
ENcustodycustody n of children
MShafeedHafyd n  حـَفيد
ENgrandchildgrandchild n 
EGhamaHamaa n   حـَما را َجـِل
ENfather in lawfather in law n 
EGhamaHamaa n   حـَما سـِتّ
ENmother in lawmother in law n  
MSchaelKael n  خا َل
ENuncleuncle n mothers brother
MSchaelaKaelaö n   خا َلـَة
ENauntaunt n mother's side 
EGzoogzwg n  زوج
ENhusbandhusband n  
MSsilfsilf n  سـِلف
ENbrother in lawbrother in law n the woman's (muslims only)
MSshaqeeqshaQyQ n  شـَقيق
ENfull brotherfull brother n 
MSsabiyyaSabiyyaö n lebanese word صـَبـِييـَة
ENgirlgirl n  
MSsihrSihr n  صـِهر
ENbrother in lawbrother in law n the man's
EGtantTanT n  طـَنط
ENauntaunt n address
MStiflTifl n   طـِفل
ENinfantinfant n 
ENbabybaby n  
ENchildchild n  
ENkidkid n child 
MStufoolaTufwlaö n  طـُفولـَة
ENchildhoodchildhood n 
MSAaraabAaraab n  عـَرا َب
ENgodfathergodfather n 
MSAammAamm n  عـَمّ
ENuncleuncle n fathers brother
MSAammaAammaö n   عـَمّـَة
ENauntaunt n father's side 
EGAayilAayil adj  عـَيـِل
ENchildishchildish adj 
MSAayilAayil n   عـَيـِل
ENchildchild n  
EGAaylaAaylaö n   عـَيلـَة
ENfamilyfamily n  
EGAae'iliAaeycily adj   عا َئـِلي
ENfamilyfamily adj  
MSAilaaqaAilaaQaö n  عـِلا َقـَة عـَيلـَة
ENrelationrelation n 
MS'areebqaryb n  قـَريب
ENrelativerelative n blood relation
MS'areebqaryb adj  قـَريب
ENrelatedrelated adj family
EGmaamamaamaö n  Informal   ما َمـَة
ENmothermother n  
ENmummymummy n mother Informal  
ENmummum n  Informal  
EGm'aloofmaaclwf adj  مألوف شـَخص
ENintimate withintimate with adj 
EGmuw'allafamuwcaellafaö n  مـُٶا َلّـَفـَة
ENintimacyintimacy n 
EGmw'ansamwcaansaö n  مٶا َنسـَة
ENintimacyintimacy n 
MSnasabnasab n  نـَسـَب
ENrelationshiprelationship n family
EGniseebnisyb n  نـِسيب
ENrelativerelative n by marriage
MSwaladwalad n   و َلـَد إبن
ENsonson n  
MSwaladwalad n   و َلـَد أطفا َل
ENchildchild n  
ENkidkid n child 
MSwaladwalad n   و َلـَد طـِفل
ENboyboy n  
MSwalad gheer sharaAiwalad Gyr sharaAy n  و َلـَد غير شـَر َعي
ENbastardbastard n  Impolite
MSwaelideenwaelidyn n  وا َلـِدين
ENparentparent n 
EGwaldawaeldaö n  وا َلد َة
ENmothermother n formal
MSyiteemyitym n   يـِتيم
ENorphanorphan n